بعضی از نمونه کار ها در این صفحه آورده شده است. همه درمان ها توسط دکتر پیمانه زندیه و در مطب انجام گرفته اند.

لازم به ذکر است که در بعضی از تصاویر درمان نهایی انجام نشده است و فقط درمان زیبایی اولیه صورت پذیرفته است.

 

 

...